Hướng dẫn thanh toán trên hifpt
– Quý khách vào ứng dụng Hi FPT, chọn Thanh toán
– Ứng dụng Hi FPT hỗ trợ thanh toán bằng Thẻ quốc tế và thẻ nội địa
1

1. Thanh toán bằng thẻ quốc tế

Số hóa thẻ
Khi hệ thống hiển thị thông báo số hóa thẻ hay không?
Quý khách lựa chọn Đồng ý
– Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật.
– Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.
– Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: chọn Submit.
2
– Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
– Màn hình hiển thị giao diện thông báo thông tin thẻ đã được Số hóa và thông báo có muốn đăng ký thanh toán tự động không?
3
1.2 Thanh toán tự động AutoPay bằng thẻ quốc tế
Nếu Quý khách chọn đăng ký thanh toán tự động Autopay:  Màn hình hiển thị giao diện chọn thông tin thẻ để đăng ký, Quý khách chọn Đồng ý. Màn hình
hiển thị thông báo hoàn tất việcđăng ký thanh toán tự động.
4